Strefa rodzica

DOFINANSOWANIE

“Żłobek Przyjazny Dziecku-Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Sosnowcu”
numer WND-RPSL.08.01.01-24-0696/18-006
współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Poddziałanie 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT

Zapraszamy do nowo utworzonej placówki w ramach tworzenia miejsc opieki żłobkowej w  projekcie RPSL.08.01.01-24-0696/18 pt. „Żłobek Przyjazny Dziecku – Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Sosnowcu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia, dzięki utworzeniu i utrzymaniu w okresie 01.08.2019-03.06.2022 r. nowych 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, które ułatwią powrót na rynek pracy 120 rodzicom/opiekunom z terenu Sosnowiec.

W ramach projektu planuje się: modernizację, doposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

Efektem zrealizowanych działań będzie osiągnięcie wskaźników:
-liczba nowych miejsc opieki żłobkowej dla dzieci do 3 lat;
-liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat;
-liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka,
– liczba osób, które znalazły prace lub jej poszukują po opuszczeniu programu.

Wartość projektu: 2 191 325,00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 1 972 192,50 PLN

Wnioskodawca  – Lider projektu: CALINECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Partner projektu: HORYZONT PROJEKT TOMASZ WIĘCEK

Żłobek mieści się w budynku przy ul. Bohaterów Monte Cassino 24b w Sosnowcu.

REKRUTACJA prowadzona będzie przez cały okres realizacji projektu tj. od 01.08.2019 r.

Kryteria naboru:

Uczestnikiem projektu może zostać rodzic/prawny opiekun dziecka który w chwili rekrutacji wpisuje się w jedne z  poniższych wskaźników:

– Jest zatrudniony, przebywający na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim;

– Bezrobotny zarejestrowany w UP/niezarejestrowany lub bierny zawodowo (urlop wychowawczy) poszukujący pracy;

– Pracujący, zagrożony zwolnieniem z pracy uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3

– Osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci

– Osoby zamieszkujące tereny rewitalizowane

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz przebiegu rekrutacji znajdują się w załączonym poniżej Regulaminie rekrutacji oraz pozostałych dokumentach. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wraz z odpowiednimi dokumentami pobranymi z zakładki ZAPISY: UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO i dostarczenie do Niepublicznego Żłobka Calineczka przy ul. Brackiej 18 w Sosnowcu lub ul. Bohaterów Monte Cassino 24b lub przesłanie na adres e-mailowy: przedszkolecalineczka@onet.pl