Strefa rodzica

Projekt pn. Słoneczne Przedszkola II

Projekt pn. Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z
niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach województwa śląskiego, współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny
Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020.Projekt zakłada realizację zajęć
specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Skierowany jest do przedszkoli
zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego:
– 1 przedszkole z miasta Sosnowiec,
– 1 przedszkole z miasta Katowice,
– 3 przedszkoli z gminy Krzyżanowice,
– 5 przedszkoli z gminy Orzesze,
– 3 przedszkoli z gminy Wilkowice,
– 2 przedszkoli w mieście Jaworzno,
– 1 przedszkole w gminie Jasienica
– 1 przedszkole w gminie Kochanowice,
– 1 przedszkole w gminie Mierzęcice,
– 1 przedszkole w gminie Porąbka.
– 77 dzieci z niepełnosprawnościami, uczących się ww. przedszkolach,
– 17 nauczycieli w nich pracujących.
Projekt ma na celu wzmocnienie, w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, potencjału
edukacyjno-terapeutycznego ośrodków wychowania przedszkolnego objętych wsparciem
przez wprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych, wyrównujących szanse
edukacyjne dzieci niepełnosprawnych w zakresie stwierdzonych deficytów, zakup pomocy
dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych
nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami.
Czas realizacji projektu 01.08.2017 10.10.2018
Wartość projektu 964.218,75 zł
Wkład funduszy europejskich 819.585,94 zł